II zwyczajna sesja Rady Gminy Niegoslawice

w dniu 2018-12-10, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wycofania z porządk...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wniosku formalnego...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 13.10.2018 r. do 10.12.2018 r.)

5.Złożenie interpelacji i zapytań.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2018-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bukowica. (Przerwa 10 min. od 14:25 do 14:35)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gościeszowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krzywczyce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mycielin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Jabłona.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przecław.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudziny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stara Jabłona.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sucha Dolna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zimna Brzeźnica.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu ut...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (5 min przerwy)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu oblic...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia met...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Niegosławice nr XLI.239.2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmi...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu wspó...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia re...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opł...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niegosławice w 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

37.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

38.Wolne wnioski i informacje.

39.Zamknięcie obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.