IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-02-22, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcia porządku obrad. )

-Głosowanie nad porządkiem obrad z uwzględnieniem wniosku złożonego przez Wójta Gminy - wycofanie z porządku obrad Przyjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Niegosławice, nie stanowiących jej własności.

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 29.12.2018 r. do 22.02.2019 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

-Przerwa

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Sucha Dolna w gminie Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Sucha Dolna w gminie Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków w Niegosławicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Fasolki w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Elfiki w Gościeszowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

-Przerwa 5 min.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

-Wniosek formalny w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 18 z dzisiejszych obrad na kolejną sesję.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wykreślenia z...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

20.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gmi...)

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.