V zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-03-26, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (przyjęcia porządku obrad uwzględniający...)

-Wniosek formalny w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wycofania z p...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 23.02.2019 r. do 26.03.2019 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie powołania Komisji S...)

-Skład Komisji Skrutacyjnej: 1) Joanna Piechocka-Miś 2) Helena Golonka 3) Daniel Bachmatiuk

-Głosowanie tajne

-W głosowaniu tajnym Radny Przemysław Zgrzebski został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice. Wydano kart do głosowania 13. Ważnych głosów oddano 13. Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem wiceprzewodniczącego z funkcji 7. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu wiceprzewodniczącego z funkcji 6.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony zdrowia – zakup tomografu komputerowego dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

14.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmin...)

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.