VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-05-31, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad. -nieobecna podczas głosowania radna Bożena Jędrzejek.

Głosowanie (Porządku obrad z uwzględnieniem zmian zł...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 27.03.2019 r. do 31.05.2019 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

-przerwa 10 min

7. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania z...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia p...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Niegosławice instrumentem płatniczym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie powołania Komisji S...)

-Przerwa 5 min

-Głosowanie tajne

- W głosowaniu tajnym na wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury: 1) Anna Borzuchowska 2) Przemysław Zgrzebski. Wydano kart do głosowania 15. Ważnych głosów oddano15. Na kandydaturę radnej Anny Borzuchowskiej oddano głosów 8, na kandydaturę radnego Przemysława Zgrzebskiego oddano głosów 7. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice została wybrana radna Anna Borzuchowska.

16.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy...)

17.Wolne wnioski i informacje.

-Radna Joanna Piechocka-Miś zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie harmonogramu sesji. Nieobecna podczas głosowania radna Małgorzata Jarosz.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenie harmon...)

18.Zamknięcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.