VII zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-06-28, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przedstawionego po...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 01.06.2019 r. do 28.06.2019 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

-debata nad raportem

- głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niegosławice wotum zaufania.

Głosowanie (głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Niegosławice oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2018 r. Radni zapoznali się z w/w sprawozdaniami i rozpatrzyli je na posiedzeniach komisji. Na sesji nie podjęto dyskusji w tym temacie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Rada Gminy po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Wójta Gminy: sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia gminy jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej stwierdziła, iż rok budżetowy 2018 został zamknięty zgodnie z literą obowiązującego prawa. Na sesji nie podjęto dyskusji w tym temacie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

14.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gmin...)

-Przerwa 5 min.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.