X zwyczajna sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-09-30, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 29.06.2019 r. do 30.09.2019 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

9.Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika OPS w Niegosławicach za bezzasadną.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice.

12.Przyjęcie protokołu z VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Niegosławice.

13.Przyjęcie protokołu z VIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Niegosławice.

14. Przyjęcie protokołu z IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Niegosławice.

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.